Marie Sandberg 2014-11-16. Ätrafors Lv-tornet Marie Sandberg lu

Marie Sandberg
Kulturvård i Väst
Hulegården 4
540 16 Timmersdala
Telefon 0708-341 398
sandberg.marie (a) gmail.com

Uppdrag

* Dokumentationer
* Uppmätningar
* Inventeringar av kulturhistoriska miljöer, byggnader och anläggningar
* Fotodokumentationer
* Agrarhistoria och agrar småindustri
* Vård- och underhållsplaner, med skadeinventering och åtgärdsförslag
* Process- och flödesbeskrivningar av industrianläggningar
* Industriarkeologi

Presentation

Kulturvård i Väst är ett rikstäckande företag som arbetar med fokus på ett långsiktigt bevarande av det kulturhistoriska arvet. Jag som driver företaget är frilansande byggnads- och industriantikvarie med en 2-årig KY-utbildning inom byggnads- och industriminnesvård. Jag har även läst både teknikhistoria och Kulturarvsaspekter på 1900-talets anläggningar. Utöver detta har jag ett stort intresse för agrar småindustri.

Kulturvård i Väst utför bland annat dokumentationer och inventeringar av kulturhistoriska anläggningar, miljöer, byggnader och kyrkor. Uppdragen kan även innefatta uppmätningar, värderingar, fotodokumentationer samt skadebesiktningar. Jag upprättar även beskrivningar av tillverkningsprocesser, flöden och maskinutrustning samt åtgärds- och bevarandeprogram för kulturhistoriskt intressanta byggnader och industrianläggningar.

Efter min utbildning 2005, hade jag under några år projektanställningar i olika företag och institutioner. Anställningarna omfattade framför allt arbete med inventeringar av agrar småindustri och industrihistoriska byggnader och miljöer samt vård- och underhållsplaner för byggnadsminnen och kyrkor. I min senaste projektanställning arbetar jag med inventering av det vattenanknutna kulturarvet.

Kulturvård i Västs uppdragsgivare är bland annat länsstyrelser, kommuner, konsulter, företag och organisationer samt privatpersoner.

Referenser

Dokumentation av Strömsholmsdammen (2015)
Hjo kommun

Vård- och underhållsplan av Åry herrgård (2015)
Länsstyrelsen i Kronobergs län